Till umu.se

Utbildning på forskarnivå

Humanistiska fakulteten erbjuder forskarutbildning i ett tjugotal historisk-filosofiska och språkvetenskapliga ämnen samt i pedagogiskt arbete.

Varje år disputerar mellan tjugo och trettio personer vid fakulteten. Alla forskarstuderande ingår i en forskarskola. Utbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. Förutom fördjupade kunskaper inom ett vetenskapsområde övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

Humanistiska fakultetens forskarskola

Den Humanistiska fakultetens forskarskola samlar forskarstuderande inom humanistisk fakultet. Målen är att främja intellektuell och social gemenskap över ämnesgränsern, utveckla färdigheter inom forskningsarbete, främja internationalisering och anställningsbarhet, såväl inom som utanför akademin.

Kontakt?

Är du intresserad av av att söka till forskarutbildning i något av våra ämnen? Vänd dig i första hand till den institution där forskning och utbildning bedrivs inom ditt intresseområde, men kontrollera också om det finns några lediga forskarutbildningstjänster i ämnet.

Kommande disputationer

September 2017

29 september kl 13.00–15.00

Maria Deldén – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Disputation Perspektiv på historiefilmslitteracitet. En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm


Oktober 2017

6 oktober kl 13.00–15.00

Linn Hentschel – pedagogiskt arbete, musik

Disputation Sångsituationer: En fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år


December 2017

8 december kl 10.00–12.00

Ina Lindblom – historia

Disputation Känslans patriark – sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells familj och vänskapskrets,ca.1790-1810

15 december kl 10.15–12.00

Janina Priebe – idéhistoria

Disputation Visioner av ett modernt Grönland. Koloniala perspektiv på Grönlands naturresurser under 1900-talets första hälft


Sidansvarig: Therése Ekström

Utskriftsversion

Kontakt utbildningsfrågor fakultetsnivå

Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Tel:  090-786 68 03

Kontaktformulär

Studierektorer för forskarutbildning

Estetiska ämnen
Pedagogiskt arbete
Erik Sigurdson

Idé- och samhällsstudier
Arkeologi, historia, idéhistoria, filosofi, religionsvetenskap.
Peter Lindström

Kultur- och medievetenskaper
Etnologi, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi.
Annika Egan Sjölander

Språkstudier
De moderna språkens litteratur, pedagogiskt arbete (med inriktning mot språk och lärande), språkdidaktik och språkvetenskap.
Maria Lindgren Leavenworth