Kvalitetsarbete

Vid alla fakultetens institutioner och enheter sker ett löpande kvalitetsarbete som utgår från en kvalitetsplan, verksamhetsplan och en årlig aktivitetsplan med uppföljning. För studenternas del står de viktiga kurs- och programutvärderingarna i centrum. På fakultetsnivå arbetar vi gemensamt med att utvärdera, säkerställa och höja verksamhetens kvalitet. 

Forskning och forskarutbildning

Fakultetens forskningsbas utgörs av ett stort antal forskare som bedriver forskning utifrån sin forskningsinriktning. Ett flertal av dessa forskare har inom sitt område god nationell och internationell renommé. Som helhet präglas fakulteten av en stor pluralism inom forskningen, vilket innebär att det också finns ett betydande utrymme för mer ämnesspecifika och inomvetenskapliga forskningssatsningar.

Fakulteten delar från 2008 ut forskningsmedel enligt en modell för kvalitetsbaserad resursfördelning. De forskare som tydligast publicerar sig i vetenskapliga sammanhang, böcker, tidskrifter, rapporter, etc., och som varit framgångsrika i att få extern forskningsfinansiering, tilldelas forskningstid. 

Utbildning

Fakultetens utbildningar granskas regelbundet av UKÄ. Studenter utvärderar alla utbildningar och Umeå universitet genomför med jämna mellanrum enkäter riktade till olika studentgrupper. På fakultetsnivå finns en utbildningsstrategisk kommitté (USTRA) och på institutionerna utbildningsråd där studentrepresentanter har möjlighet att ta upp alla former av studentrelaterade frågor.

Samverkan

Många forskare, lärare och doktorander vid fakulteten medverkar kontinuerligt med sin forskning vid föreläsningar på till exempel skolor, bibliotek och föreningar. Många forskare deltar också i samhällsdebatter och kulturliv genom att medverka i olika medier, både som experter och skribenter.

Forskningsresultat och andra nyheter sprids via bland annat pressmeddelanden och olika webbplattformar. Information om forskningsprojekt tillgängliggörs i forskningsdatabasen och institutioner arrangerar egna fortbildningsdagar för lärare. Fakulteten bjuder regelbundet in till vetenskapsluncher och medverkar också med externa populärvetenskapliga föreläsningar.

Organisation/delegation/administration

Tydlig verksamhetsplanering och uppföljning av den utgör grundstommen för en utveckling av vår organisation. Fakultetens styrdokument utgörs i första hand av ett kvalitetssystem som kopplas till en treårig verksamhetsplanering. Alla dessa dokument relaterar till universitetsstyrelsens övergripande plan för Umeå universitet. Resultatuppföljning återfinns i en årlig uppföljning av verksamhetsberättelse.


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion