Digital humaniora

Forskning inom området Humaniora och informationsteknologi bedrivs vid flera av fakultetens institutioner men är också i många fall knuten till enheten Humlab.

Forskning och undervisning inom området”digital humaniora”, ibland även benämnt ”humaniora och informationsteknologi”, bedrivs vid flera av fakultetens institutioner. I vissa sammanhang kan det dock vara mer passande att prata om humaniora i en digital tid. I flera fall är denna forskning och undervisning knuten till enheten Humlab som sedan 2001 varit verksam inom fältet.

Humanistiska fakulteten har de senaste åren gjort en satsning mot digital humaniora. Ett antal doktorander med digital profil har anställts. Humanisthuset har byggts om och utformats för undervisning med en högre grad av teknikinslag, därtill ges och utvecklas kurser via internet.

Humlab som resurs

För området digital humaniora vid Humanistiska fakulteten har Humlab en viktig roll att spela – som teknisk och kompetensmässig infrastruktur, inom både forskning och undervisning. Humlab initierar, inspirerar och utvecklar digital humaniora vid fakulteten.

För såväl studenter, doktorander, lärare/forskare och övrig personal erbjuds kurser som ges i Humlabs regi, handledarresurser med kompetens inom digital humaniora, samt ett sammanhang med seminarier och workshops inom digital humaniora.

Humaniora i förändring

I en tid då samhällets digitalisering påverkar människors sätt att leva, kommunicera och uttrycka sig är det självklart att även humanioraämnena påverkas. Humaniora handlar om att kritiskt tolka och förstå människan i sitt sammanhang. I en digital samtid handlar det dels om att studera uttryck på och genom digitala medier, samt hur människor förhåller sig till digital teknik, dels att med digitala verktyg och metoder studera mänsklig kultur.

Forskning, utveckling och pedagogik i förändring

I studier av uttryck på och genom digitala medier, även kallat digitala praktiker, kan det till exempel konkret handla om: att via sociala medier forska om språkrevitalisering eller "patient-empowerment" inom hälsovården, hur religiös auktoritet förändras med digitala medier, representation av antiken i spel och film, eller människors relation till digital övervakning.

Att arbeta med, och utveckla, digitala verktyg och metoder  kan exempelvis handla om: att bygga databaser för att tillgängliggöra och länka data till varandra; att söka mönster och meningsbärande innehåll i stora textmängder; att i olika former visualisera data för att exempelvis synliggöra hur data relaterar och är länkad till varandra, eller för att skapa modeller av svunna miljöer och föremål. Allt detta som stöd för att söka svar på diverse forskningsfrågor.

I pedagogiskt hänseende handlar det om att använda digitala verktyg i undervisning genom att: integrera digitala verktyg i undervisning för att stödja lärandeprocesserna; lära studenter hur man praktiskt handhar olika digitala medier (ljud- och bildredigering, presentationsverktyg, sociala medier med mera); och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digitala medier. 


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion