Förmoderna studier

Humanistisk fakultet har de senaste åren satsat på tjänster inom forskning om förmoderna förhållanden och det har också bedrivits externfinansierad forskning inom området, t.ex. det så kallade Vadstenaprojektet. Forskarna som arbetar med förmodernitet samlas i forskargruppen Umeå Group for Premodern Studies (UGPS).

Forskningsmiljön samlar forskare inom flera discipliner och samverkar med ett flertal internationella akademiska miljöer. UGPS syfte är att bedriva internationellt framgångsrik forskning om perioden före 1800. Ett uttalat mål är att forskningen ska överskrida nationella perspektiv och har tre teman i fokus: känslor, genus och politisk kultur. Svenska företeelser sätts i ett internationellt sammanhang, och man studerar hur globala fenomen påverkat Sverige under olika epoker i historien. Läs mer om UGPS

Cultural History of Emotions in Premodernity (CHEP) handlar om känslornas betydelse från tidig medeltid till 1800, i öst och väst. Forskare från historia, idéhistoria, nordiska språk, religionsvetenskap och konstvetenskap samarbetar nära. CHEP fungerar också som ett internationellt nätverk som samlar forskare från stora delar av världen, t ex USA, mellanöstern,Turkiet, England och Österrike.

En forskargrupp med konstvetare och textvetare arbetar gränsöverskridande med Mariaframställningar i text och bild, Jungfru Maria som kvinnligt ideal under medeltiden. De medeltida Mariaframställningarna skapade läromönster och ideologiska ideal för den medeltida människan. Genom att analysera och tolka texter och bilder med gemensamma metoder tydliggörs inte bara synen på den medeltida kvinnan, utan också hur text och bild samverkade under medeltiden. Projektgruppen arbetar för att kunna presentera sina resultat med hjälp av modern IT-teknik.

Inom ämnet historia bedrivs framgångsrik forskning om bl a kvinnornas politiska roll i historien och om svenskar i Frankrike under revolutionsåren. Gruppen för forskning om Förmodern historia har bland annat arrangerat internationella konferenser kring temat Political women. Två av Umeå universitets karriärbidrag till framgångsrika unga forskare har gått till historiker som specialiserat sig på förmodernitet.


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion