Pressmeddelanden från Umeå universitet

Enzymer i blodet har betydelse för KOL

[2018-10-03] Enzymer som utsöndras av celler i kroppens immunförsvar kan bryta ned lungvävnad och orsaka eller förvärra kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Genom att studera enzymerna i blodprov ges nya möjligheter att utvärdera symtom och prognos vid sjukdomen. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Fortfarande är KOL en underdiagnostiserad sjukdom som många bär på utan att veta om det. Tidig upptäckt och behandling ger en bättre prognos och därför är det värdefullt att hitta fler sätt att utvärdera sjukdomen, säger Robert Linder, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Robert Linder studerat två enzymer i blodet samt den hämmare som motverkar enzymernas effekter och hur dessa samspelar vid sjukdomen KOL.

Det gick att se att koncentrationen av enzymet MMP-9 var högre hos patienter med KOL än i en kontrollgrupp. Ytterligare nivåer av enzymet och en stor kvot av enzymet i förhållande till hämmaren TIMP-1 var dessutom förknippade med sämre lungfunktion. Det pekar på att enzymerna påverkar sjukdomens svårighetsgrad. De personer som hade högst nivåer var överrepresenterade bland dem som hade avlidit i KOL under en femårig observationsperiod.

– Resultaten talar för att enzymerna, som är möjliga att utvärdera i blodprov, spelar en roll för utvecklingen av KOL samt för symtom och prognos vid sjukdomen,  säger Robert Linder.

Avhandlingen baseras på undersökningar av personer som deltagit i en stor studie i Norrbottens län. Avhandlingen är den 20:e från forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten, Olin-studierna, som pågår sedan 1985 och där mer än 60 000 norrbottningar medverkat. Olin-studierna är omfattande och den största medicinska forskningsverksamheten i Norrbotten och innefattar studier om astma, allergi, KOL och hälsoekonomi.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, karakteriseras av försämrat flöde i luftvägarna. Obstruktionen orsakas av en kombination av inflammation i luftvägarna och förstörd lungvävnad. I Sverige beräknas cirka 10 procent av befolkningen lida av KOL, varav cirka 3000 avlider i sjukdomen varje år.

Robert Linder är uppvuxen i Fjällsjönäs i övre Juktådalen i Sorsele kommun. Han har nyss avslutat AT-läkartjänstgöring i Karlskrona.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Robert Linder
Telefon: 070-393 15 22
E-post: robert.linder@umu.se
Foto: Mattias Pettersson

Om disputationen

Robert Linder, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar fredag 5 oktober sin avhandling med titeln: Obalans i proteas-antiproteassystemet vid KOL- epidemiologiska och kliniska aspekter. (Engelsk titel: Proteolytic imbalance in COPD - epidemiological and clinical aspects) Fakultetsopponent: Professor/överläkare Arne Egesten, Lunds universitet. Huvudhandledare: Anders Blomberg. Tid: Kl. 09.00-12.00. Plats: Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
 

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid293284


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet